Artur Kurasiński

Artur Kurasiński

Mentor: Własny biznes

Weź udział w moim konkursie!

Sprawdź mój profil na Facebooku, aby dowiedzieć się więcej :

https://www.facebook.com/ArturKurasinskiDoPierwszejPracy?ref=ts&fref=ts

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs mentorski – Artur Kurasiński”

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs mentorski – Artur Kurasiński (zwanego dalej: Konkursem ) jest Efficiency Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 38, 60-623 w Poznaniu, zarejestrowaną pod nr KRS: 0000341131 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 5000 zł, opłacony w całości, NIP: 7811844824, REGON: 301265903, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2

Czas trwania i miejsce Konkursu

1. Konkurs trwa od 14.07.2014 do 21.07.2014 włącznie.

2. Konkurs obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w okresie obowiązywania Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) Jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook,

b) Polubiła stronę https://www.facebook.com/ArturKurasinskiDoPierwszejPracy?ref=ts&fref=ts

c) Udzieliła odpowiedzi Konkursowej w formie komentarza pod postem zawierającym pytanie Konkursowe, co jednoznacznie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin (tj.: rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

§ 4

Komisja Konkursowa

1. Nad przebiegiem Konkursu sprawuje nadzór Komisja Konkursowa.

2. Komisja Konkursowa będzie dokonywać wyboru Laureatów na podstawie odpowiedzi Konkursowych udzielonych przez Uczestników Konkursu w formie komentarza pod postem z pytaniem Konkursowym.

5. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 członków. W skład Komisji wchodzi Artur Kurasiński oraz pracownicy Organizatora.

6. Komisja Konkursowa zbierze się w następującym terminie: 23.07.2014

§ 5

Nagrody

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie 11 osób z rankingu zatwierdzonego przez Komisję Konkursową tj. 1 Nagroda główna i 10 Wyróżnień.

2. Wyboru Laureatów dokonują członkowie Komisji Konkursowej opierając się na subiektywnej ocenie przesłanych Odpowiedzi Konkursowych.

3. Kryterium wyboru Laureatów to wartość merytoryczna oraz kreatywność Odpowiedzi Konkursowej.

2. Laureaci Konkursu otrzymają poza Nagrodą główną lub Wyróżnieniem Dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości stanowiącej 11,11% wartości przekazanej Nagrody lub Wyróżnienia.

3. Nagrody i Wyróżnienia przewidziane w ramach niniejszego Konkursu wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody i Wyróżnienia podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

4. Poniżej znajduje się wykaz Nagród głównych, Wyróżnień oraz Dodatkowych nagród pieniężnych przyznawanych w zależności od zajętego przez Uczestnika miejsca w rankingu:

Miejsce w rankingu

Przedmiot Nagrody głównej / Wyróżnienia

Wartość Dodatkowej nagrody pieniężnej

1

Nagroda główna - bransoletka JAWBONE o wartości 699 zł brutto

77,66 zł brutto

2 – 11

Wyróżnienie – Podwójny voucher do Multikina na dowolny film 2D o wartości
42 zł brutto

4,67 zł brutto

5. Lista Laureatów Konkursu zostanie zatwierdzona i podana do wiadomości na stronie www.dopierwszejpracy.pl. Lista Laureatów będzie zawierała login na portalu Facebook i zostanie zaprezentowana po zakończeniu posiedzenia Komisji Konkursowej na powyższej stronie internetowej w terminie do 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów Konkursu.

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem powiadomienia na portalu Facebook , wysłanego na profil, z którego dokonano wpisu pod postem Konkursowym.

7. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej Laureaci zobowiązują się do podania za pomocą odpowiedzi na wiadomość prywatną na Facebooku: swojego imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu dostarczenia nagrody.

8. Szczegóły dotyczące procesu wydania Nagród zostaną wysłane Laureatom na adres e-mail podany poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

9. W przypadku, gdy Laureat nie zgłosi się po odbiór Nagrody głównej / Wyróżnienia (tj. nie poda danych teleadresowych), w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o wygranej, nagroda przechodzi na kolejną osobę w Rankingu.

10. Jeden Uczestnik w okresie trwania Konkursu może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę Główną lub jedno Wyróżnienie.

11. Wizualizacje Nagrody głównej i Wyróżnień, które są umieszczone w materiałach promocyjnych Konkursu mają charakter poglądowy. Ich wygląd, a w szczególności kolorystyka, mogą różnić się od ostatecznie przekazanych Laureatom Konkursu.

12. Nagrody główne i Wyróżnienia wymienione w § 5 ust. 4 nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną, nie można także przenieść własności na osoby trzecie (sprzedaż Nagrody głównej / Wyróżnienia).

13. Uprawnienie do żadnej z Nagród nie może być przeniesione na osobę trzecią.

14. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych lub zmiany danych użytkownika, Laureat jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia Listy Laureatów.

15. Nieodebranie nagrody postawionej do dyspozycji Laureata zgodnie z postanowieniami Regulaminu powoduje utratę prawa do Nagrody głównej lub Wyróżnienia. Oznacza to, że Nagroda główna / Wyróżnienie nie zostaną wydane i pozostaną własnością Organizatora.

16. Nagrody główne i Wyróżnienia zostaną dostarczone Laureatom pocztą kurierską w terminie do 4 tygodni od daty ich przyznania na adres podany w wiadomości prywatnej na Facebook’u, w odpowiedzi na wiadomość o wygranej wysłaną z profilu mentora.

§ 6

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście – w biurze Organizatora;

b) w formie pisemnej – listem na adres: Efficiency Sp. z o.o, ul. Mazowiecka 38, 60-623 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Konkurs Mentorski – Artur Kurasiński”,

3. Złożona reklamacja, wraz z opisem powodu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika Konkursu. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Organizatora, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację.

4. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Do reklamacji należy dołączyć kopie ewentualnych dokumentów potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (liczonych od daty otrzymania reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udzieli odpowiedzi w formie pisemnej – listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika Konkursu o uwzględnieniu złożonej reklamacji w całości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji:

a) telefonicznie,

b) w formie pisemnej.

7. Uczestnik Konkursu wyrażający zgodę na poinformowanie go o uwzględnieniu reklamacji w całości w sposób określony w ust. 6 pkt a, powinien podać w reklamacji dodatkowo swój aktualny numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

8. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 5 i 6 Organizator:

a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia,

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Efficiency Sp. z o.o., która zbiera przekazane dane osobowe (nazwa profilu na Facebook’u, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu) Uczestników Konkursu na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzała w celu realizacji Konkursu.

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, ani prowadzony przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Efficiency Sp. z o.o., , a tym samym serwis Facebook.com jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu wobec każdego Uczestnika.

4. Funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie serwisu Facebook.com, indywidualne ustawienia urządzeń Uczestnika czy ich konfiguracja, a także ustawienia występujące u operatorów, z których usług korzysta Uczestnik i za pośrednictwem których Uczestnik bierze udział w Konkursie są niezależne od Efficiency Sp. z o.o.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dopierwszejpracy.pl .

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl